PROVOZNÍ ŘÁD

HERNY STOLNÍHO TENISU

I. Základní ustanovení

 • Tento provozní řád určuje zásady provozu herny v čase, vymezeném pro stolní tenis.
 •  Hernou je prostor malé tělocvičny, nářaďovna, šatna v budově V. Základní školy na sídl. Vajgar. 

II. Všeobecná pravidla užívání prostor herny

 • Herna je užívána na základě smluvního vztahu a podmínek, uzavřeném mezi V. Základní školou a Golf clubem Nová Bystrice, z.s., jako sportovním klubem.
 • Základní hrací režim je ve dnech Středa, Pátek v čase upraveném smlouvou  
 • Za užívání prostoru herny nesou zodpovědnost kapitáni týmů (A,B,C,D,E)  a jimi určené osoby ze základu týmů dle aktuálně platné soupisky (dále jen kapitáni).
 • Dodržování tohoto provozního řádu je součástí sportovní etikety a respektu k ostatním hráčům a všichni jsou povinni respektovat napomenutí kteréhokoli z hráčů či kapitánů týmů A-E.

III. Provozní zásady užívání prostor herny

 • Vstup do nářaďovny a hrací místnosti je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi.
 • Je doporučeno neponechávat v šatně jiné věci než je obuv a oblečení. Za případnou ztrátu nenese žádnou zodpovědnost klub ani škola.
 • Při odchodu z tělocvičny odpovídají kapitáni za uzavření oken, úklid tělocvičny a sportovního nářadí, uzamčení skříňky klubu, zhasnutí světel v tělocvičně, šatně, na chodbách,  a uzamčení tělocvičny.
 • V případě vyšší návštěvnosti herny než jsou 2 hráči na jeden stůl, jsou hráči povinni uspořádat průběh tréninku tak, aby hráli čtyři na jednom stole s tréninkem individuálních úderů, event. se prostřídat v čase.

 IV. Bezpečnostní a hygienické zásady užívání prostor herny

 • V prostorách herny a dalších prostorách školy (chodby, WC, atd.) platí zákaz kouření, konzumace alkoholu či omamných látek.
 • Do budovy školy je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Parkování kol, kočárků apod. je možné před vstupem do budovy.  
 • Uživatelům herny je k dispozici sociální zařízení - WC, umývadla.
 • V případě drobného úrazu je lékárnička umístěna ve skříňce klubu.
 • Při soutěžích nesmí být teplota v hrací místnosti měřená u  síťky stolu nižší než 15°C. Teplota v kterékoli části hracího prostoru nesmí být nižší více než o 3°C oproti teplotě měřené u síťky, v případě nižší teploty je kapitán kteréhokoli týmu klubu oznámit tuto skutečnost školníkovi (tel. číslo ve skříňce) k zabezpečení vyšší dodávky tepla alespoň do minimální výše.  
 • prostor tělocvičny je třeba průběžně větrat (otevřená okna)

 V.  Závěrečná ustanovení

 • Veškeré používané stoly, ohrádky, síťky, síť , atd. je každý uživatel po skončení tréninku/zápasu povinen řádně uložit a urovnat na určená místa a v průběhu užívání dbát maximální opatrnosti a péče, aby nedocházelo ke zbytečným škodám a tím i finančním nákladům klubu.
 • Veškeré vzniklé škody či jiné zjištěné závady na zařízení tělocvičny a klubu je hráč povinen ihned nahlásit kapitánu svého týmu a předsedovi klubu.
 • Všichni návštěvníci herny jsou povinni dbát pokynů kapitánů týmů a vrchního rozhodčího v případě mistrovského utkání, či jeho asistenta.
 • V případě souběžného tréninku s mistrovským utkáním všech úrovní soutěží:
 1. trénující hráči i hosté musí upustit od chování, které může nečestně působit na soupeře, a jakéhokoli rušení hry mistrovského utkání (vhazováním balonů do hracího prostoru, hlukem, …)
 2. je vrchní rozhodčí/kapitán týmu oprávněn vyloučit hráče či hosta z herny v průběhu utkání  za závažné, nečestné nebo urážlivé chování a za chování rušící klid při utkání.
 • Účinnost tohoto provozního řádu je dnem rozeslání elektronickou poštou všem členům odd. stolního tenisu PINEC JH 1930 a uveřejněním na webových stránkách. 

 V Jindř. Hradci, 20.12.2015, prezident GC Nová Bystřice

Ke stažení